ดอกไม้วันครู

ผู้เข้าชม : 26730

" กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม "

..หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล..

กล้วยไม้เป็นไม้ดอกที่มีความทนทานดอกมีรูปทรงและสีสันที่สวยงาม มีขนาดรูปร่าง
และลักษณะหลากหลาย มีส่วนต่างๆที่สมบูรณ์ คือมี ราก ต้น ใบ ดอก และผลแต่ไม่มี
รากแก้ว และลำต้นไม่มีแก่นไม้กล้วยไม้มีหลายชนิด แตกต่างกันออกไปมีทั้งที่ชอบ
ความชุ่มชื้น และที่ทนแล้งให้ดอกที่มีสีสันสวยงามแปลกตา และยังเป็นพืชที่มี
วิวัฒนาการและการปรับตัวให้เหมาะกับการดำรงชีวิต ในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัย
ที่กล้วยไม้นั้นขึ้นอยู่การเลี้ยงกล้วยไม้ให้เจริญเติบโตนั้นนอกจากการให้ปุ๋ย รดน้ำ
ให้ยาป้องกันรักษาโรค แล้วยังขึ้นอยู่กับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ความชุ่มชื้น
อุณหภูมิ หรือความอบอุ่น อากาศ สภาพและคุณสมบัติของเครื่องปลูก รวมถึง
การป้องกัน ศัตรูพืช กว่าที่กล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอกออกผล ให้เราได้ชื่นชม
ต้องใช้เวลานาน และต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย จึงเปรียบธรรมชาติ
ของกล้วยไม้กับการเป็นครู ว่าการเป็นครูนั้น มิใช่เพียงเป็นผู้ให้วิชาความรู้แก่ศิษย์
แต่ยังต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ ให้เป็นผู้ที่ได้รับการขัดเกลา บ่มเพาะให้เป็นคนดี
เพื่อเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป และกว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็ญศิษย์
คนใด คนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตได้นั้นต้องใช้เวลาไม่ใช่น้อยเช่นกัน
นอกจากนี้ กล้วยไม้ยังเป็นพืชที่อยู่ในที่สูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มีดอกที่ไม่่ร่วงโรย ง่าย
เปรียบเสมือนการเป็นครู ที่อยู่ในทุกที่ของประเทศชาติต้องอดทน
ต่อสู้เพื่อ อุดมการณ์และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ


คณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีมติกำหนดให้
ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจำวันครู โดยพิจารณาเห็นว่าลักษณะของดอกกล้วย
ไม้ มีลักษณะและความหมายคล้ายคลึง กับการเป็นครู และงานจัดการศึกษา
ดังคำกลอนของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่กล่าวมาข้างต้น
UploadImage

คำปฏิญาณ

ข้าขอปฏิญาณตนว่า

ข้อ ๑ ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
ข้อ ๒ ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ข้อ ๓ ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง