ลงทะเบียนการแขงขันทักษะวิชาการ งานประจำปี 2560

ผู้เข้าชม : 3769


ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการ งานประจำปีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

(ขอขอบพระคุณทุกโรงเรียนที่ร่วมการแข่งขัน)

เฉพาะบางรายการแข่งขันเท่านั้น หากรายการไหนที่ไม่ปรากฏในระบบลงทะเบียนแสดงว่า

จำนวนผู้เข้าแข่งขันเต็มจำนวนแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูจากทุกโรงเรียนที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน

(แนะนำให้ใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox ในการกรอกข้อมูล)
ดาวน์โหลด รายละเอียดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

ระดับปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (โครงงานสะเต็มศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลด ทุกรายการแข่งขัน ทุกกลุ่มสาระฯ (คลิกที่นี่)

ดาวน์โหลด วิธีการกรอกข้อมูลสมัครแข่งขัน

------------------------------------------------------


+ เบื้องต้น โรงเรียนได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารทาง จดหมาย ไปยังโรงเรียน
ของท่านแล้ว
+ เปิดลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 พ.ย.2560
+ รับสมัครแข่งขันเพิ่มเติม (เฉพาะบางรายการ วันที่ 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2560)
* รายการที่ไม่ปรากฏในระบบลงทะเบียน แสดงว่าจำนวนผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว


+ จัดการแข่งขัน วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
+ ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน วันแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อซ์้อใบสมัครได้ที่ ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจักษณ์ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เปิดรับสมัครนักเรียนปี 2560 ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ระดับประถมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกวันเวลาราชการ ติดต่อได้ด้วยตนเองหรือที่ โทร 053246312 ต่อ 326 สมัครได้ทุกวันเวลาราชการ ติดต่อได้ด้วยตนเองหรือที่ โทร 053246312 ต่อ 326
ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการ งานประจำปีโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน (ขอขอบพระคุณทุกโรงเรียนที่ร่วมการแข่งขัน) เฉพาะบางรายการแข่งขันเท่านั้น หากรายการไหนที่ไม่ปรากฏในระบบลงทะเบียนแสดงว่า จำนวนผู้เข้าแข่งขันเต็มจำนวนแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูจากทุกโรงเรียนที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน (แนะนำให้ใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox ในการกรอกข้อมูล) ดาวน์โหลด รายละเอียดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ระดับปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (โครงงานสะเต็มศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดาวน์โหลด ทุกรายการแข่งขัน ทุกกลุ่มสาระฯ (คลิกที่นี่) ดาวน์โหลด วิธีการกรอกข้อมูลสมัครแข่งขัน ------------------------------------------------------ + เบื้องต้น โรงเรียนได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารทาง จดหมาย ไปยังโรงเรียน ของท่านแล้ว + เปิดลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 พ.ย.2560 + รับสมัครแข่งขันเพิ่มเติม (เฉพาะบางรายการ วันที่ 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2560) * รายการที่ไม่ปรากฏในระบบลงทะเบียน แสดงว่าจำนวนผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว + จัดการแข่งขัน วัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 + ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน วันแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30 น.