แบบรายงานผลต่างๆ

แบบรายงานต่างๆ สำหรับครู

1.แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม สัมนา ทัศนศึกษา/ดูงาน
2.แบบรายงานการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานภายนอก
3.แบบขอส่งซ่อม พัสดุ / วัสดุ / ครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
4.แบบรายงานนักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 3 วันขึ้นไป (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)