อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญาการจัดการศึกษาของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
โรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่รากฐานแห่งคริสต์ศาสนา มุ่งฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล โดยมุ่งที่จะสนองความต้องการของสังคมและพัฒนาบุคลากรทุกด้าน ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีศีลธรรม มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตโดยสันติสุขในสังคม เป็นผู้มองการณ์ไกล และอุดมด้วยคุณธรรม มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อการดีทุกอย่าง เป็นการศึกษาด้วยชีวิต และเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต์

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
1. เพื่อเป็นพยานแห่งความรักของพระเยซูคริสต์
2. เพื่อปรัชญาชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
3. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญขึ้นตามศักยภาพของตน ทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดี รับใช้สังคม และประเทศชาติ
4. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษา

ปณิธานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนเป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนรากฐาน แห่งคริสต ศาสนา มุ่งให้การศึกษาแก่เยาวชน โดย ไม่จำกัด เชื้อชาติ ศาสนาและ ฐานะของบุคคล พัฒนาเยาวชนในทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และ ด้านสติปัญญา ควบคู่ไปกับคุณธรรม มุ่งมั่นให้เยาวชน ทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ และเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ตาม แบบพระเยซูคริสต์

จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
1. เพื่อให้การศึกษา อบรมแก่เยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างเหมาะสม ตามยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อส่งเสริม พัฒนาเยาวชนให้รักษ์สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้เยาวชนสามารถดำรงตนในวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยอย่างมีความสุข และมีคุณค่าต่อสังคม

ปรัชญาการศึกษา

“ การศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา”


การศึกษา หมายถึง การเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาตนรอบด้าน และเหมาะสมตามวัย
ปัญญา หมายถึง ความฉลาด สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาคิด พิจารณา แล้วตัดสินว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ควรหรือไม่ควร เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในชีวิตหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญในการจัดการศึกษา
“ คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาการ ส่งเสริมงานกิจกรรม ”

จากคำขวัญแสดงว่าโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นคนดี หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆของโลกและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังทักษะเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นให้มีความพร้อมในการดำรงตนอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

เอกลักษณ์ของโรงเรียน การจัดการศึกษาตามครรลองของคริสต์ศาสนา

อัตลักษณ์ของนักเรียน ยืนหยัด ด้วยความยืนหยุ่น

คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย มีน้ำใจ ใฝ่สันติสุข
8. มีจิตสาธารณะ


สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ ชมพู - ขาว
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคี
สีขาว หมายถึง คุณธรรม และจริยธรรมในชีวิต