ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

๑.๑ ชื่อโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่ตั้ง ๑๙ ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โทร ๐๕๓ - ๒๔๑๕๐๓ โทรสาร๐๕๓ – ๓๐๒๐๓๓ e-mail : info @ cmc . ac .th
Website: www.cmc.ac.th
๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
๑.๓ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๔ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา
๑.๕ เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๑
๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

คริสตจักรที่1 เชียงใหม่(เดิม) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ.1868 โดยการริเริ่มของ
มิชชั่นนารี คือ ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ศาสนาจารย์โจนาธาน วิลสัน และ ดอกเตอร์เฮาส์ เริ่มแรกมีสมาชิกของคริสตจักร ก็คือครอบครัวมิชชั่นนารีเท่านั้น มีสมาชิกเพียง 7 คน คณะมิชชชั่นนารีได้เดินทางมาเพื่อเปิดสถานีมิชชั่นนารี ที่เชียงใหม่ ได้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ในปี ค.ศ.1867 (อ้างใน ดร.เคน เนท อี.แวลส์.1958 หน้า๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสอน ประกาศพระกิตติคุณ เปิดโรงเรียนและรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ในขณะนั้นอาณาจักรล้านนาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (อ้างใน ดร.ประเสริฐ และคณะ 2535 หน้า 191) หมอบรัดเลได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต และพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงอนุญาตให้เปิดทำการได้
ต่อมาในปี ค.ศ.1887 (พ.ศ.2430) มิชชั่นนารีได้ทำการก่อสร้างโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่
ขึ้นเป็นแห่งแรก (อ้างใน ดนัย วรรณสุคำ 2516 หน้า 6) ใช้เป็นที่นมัสการพระเจ้า และทำพันธกิจสืบต่อมา
ในปี คริสตศักราช 1957 ศาสนาจารย์บุญยืน นะตะเนติ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เดินทางไปดูงานคริสตจักรในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะธรรมกิจของคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จึงแต่งตั้ง
ให้อาจารย์พิษณุ อรรฆภิญญ์รักษาการแทนศิษยาภิบาล เวลานั้น อาจารย์พิษณุ อรรฆภิญญ์ เห็นว่าโต๊ะเก้าอี้ของคริสตจักรที่มีอยู่จำนวนมากนั้น ใช้ประโยชน์ก็เฉพาะเรียนรวีวารศึกษาในวันอาทิตย์เท่านั้น วันอื่น ๆ มิได้ใช้การอะไร อีกทั้งศาลาก็ทิ้งว่าง จึงมีแนวคิดที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นในคริสตจักร ได้ปรึกษากับคณะสตรีคริสตจักรแต่มีปัญหาหลายประการ จึงเปลี่ยนความคิดเป็นตั้งโรงเลี้ยงเด็กของคริสตจักรแทนการตั้งโรงเรียน เมื่อได้รับการสนับสนุนจึงตั้ง โรงเลี้ยงเด็กในคริสตจักร โดยใช้ศาลาจันทรา เลิศพฤกษ์ และให้อยู่ในความดูแลของคณะสตรีคริสตจักร ซึ่งมี นางบุญปั๋น สิงหเนตร เป็นประธาน และให้นางเถาวัลย์ วรศรี เป็นครูสอนเด็กเล็กคนแรกของโรงเลี้ยงเด็ก ต่อมานางละออ สิงหเนตร ได้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กของตนเองที่บ้านซึ่งอยู่ติดกับคริสตจักร แล้วนำเด็กเล็กจำนวนหนึ่งมารวมกับโรงเลี้ยงเด็กของคริสตจักรพร้อมทั้งช่วยดูแลโรงเลี้ยงเด็กด้วย
คริสตศักราช 1961 เด็กเล็กรุ่นแรกจะมีอายุครบเกณฑ์เข้าเรียนในชั้นประถมปีที่ 1 เด็กเล็กบางส่วนผู้ปกครองไม่อยากย้ายไปเรียนที่อื่นเพราะหาที่เรียนลำบากดังนั้น เมื่อต้น ปี คริสตศักราช 1962
คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน
ซึ่งประกอบด้วย นายแพทย์จินดา สิงหเนตร , ผป.ศิวิไล สิงหเนตร , ผป.คำรบ บุญศิริ , ผป.อำนวย ทะพิงค์แก
ผป.ธวัช เบญจวรรณ , นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ และ ศจ.เจย์ จีน จอห์นสัน มีการประชุมเตรียมการเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1962 ณ บ้านพักหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มมิคโดยมีนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนดังนี้ คือ

1. เพื่อเป็นการถวายเกียรติยศแด่องค์พระเยซูคริสต์
2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนคริสเตียนที่ยากจนขาดแคลน
3. เพื่อเป็นการเพาะผู้นำคริสเตียนสำหรับอนาคต
4. เพื่อเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาอย่างดีที่สุดแก่ลูกหลานคริสเตียน
5. ให้โรงเรียนเลี้ยงตัวเองได้และขยายงานจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ควรจะรับครูที่เป็นคริสเตียน เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมของคริสเตียนและควรจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ
คริสตศักราช 1962 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นางเสงี่ยม ช.สิงหเนตร เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า

"โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน"
"The Chiangmai Christian School"
อักษรย่อ ช.ค.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ C.M.C.
สีประจำโรงเรียน คือ สีชมพู – สีขาว


ได้รับอนุญาตให้เปิดระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 4 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 1962 ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2505 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2505 มีนายธวัช เบญจวรรณ เป็นผู้จัดการ และ นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ เป็นครูใหญ่ โดยใช้สถานที่ของคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียน และใช้ศาลา
เฟรนเนอร์เป็นอาคารเรียนหลังแรก ต่อมาสมาชิกคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้โบสถ์ซึ่งใช้เป็นสถานที่นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์คับแคบ คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จึงได้สร้างโบสถ์ใหม่ ณ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ปัจจุบัน และมีพิธีเปิดโบสถ์หลังใหม่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 1968 สำหรับโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่หลังเดิม ใช้เป็นสถานที่อบรมจริยธรรมแก่นักเรียน เป็นที่ทำการศาสนกิจ
เป็นห้องประชุมของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2505 (ค.ศ.1962) ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นประถมปีที่ 1 - 4
ปีการศึกษา 2509 (ค.ศ.1966) ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นประถมปีที่ 1 - 7
ปีการศึกษา 2512 (ค.ศ.1969) ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นประถมปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2533 (ค.ศ.1990) ได้รับอนุญาตให้เปิดตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 - มัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2550 (ค.ศ.2008) ได้รับอนุญาตให้เปิดตั้งแต่ชั้นอนุบาล1–มัธยมศึกษาตอนปลาย

การพัฒนาอาคารสถานที่
คริสตศักราช 1962-1968 ได้ใช้ศาลาเฟรนเนอร์ บ้านพักศิษยาภิบาล และ ศาลาต่าง ๆของคริสตจักรเป็นอาคารเรียน
คริสตศักราช 1969 ได้รื้อศาลาเฟรนเนอร์แล้วสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 6 ห้องเรียนเป็นอาคารเรียน เรียกว่า อาคาร ชค.69
คริสตศักราช 1970 สร้างอาคาร ชค.70 เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งไม้ ครึ่งปูนอยู่ด้านทิศเหนือของโรงเรียน
คริสตศักราช 1984 รื้อศาลาเดิม ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 16 ห้องเรียน เรียกชื่อว่า อาคาร ชค.84
คริสตศักราช 1985 ก่อสร้างชั้นที่ 3 อาคาร ชค.84 อีก 8 ห้องเรียน
คริสตศักราช 1997 รื้ออาคาร ชค.70 แล้วสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียน สำนักงาน ห้องสมุด
ห้องประชุม ห้องโสต ห้องทำงานครู เรียกชื่อว่า อาคารวิจักษณ์ 97
คริสตศักราช 1998 รื้ออาคาร ชค.69 แล้วสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนอนุบาล
เรียกชื่อว่า อาคารอนุบาล 98
คริสตศักราช 2000 รื้ออาคารสำนักงานเดิมสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4 ชั้น ชื่อว่า อาคารประกอบการเรียน ใช้เป็นห้องประกอบ
การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เช่น ห้องนาฏศิลป์ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ห้องงานช่างประดิษฐ์ ห้องประชุมใหญ่
(จุคนได้ประมาณ 300 คน) ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องศิลปะ ห้องปรุงอาหาร
คริสตศักราช 2007 ปรับอาคารประกอบการเรียนเป็นห้องเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4
คริสตศักราช 2021 ปรับปรุงอาคารโบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนทาสีผนังภายนอกและภายใน ขัดพื้น รื้อและปูกระเบื้องบันได
เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงด้านหน้าอาคารโบสถ์ (รื้อป้ายโรงเรียนออก)ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าและ ปรับปรุงระบบเสียง
คริสตศักราช 2022 จัดทำป้ายโรงเรียนและปรับปรุงรั้วด้านหน้าโรงเรียน


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จากอดีตถึงปัจจุบัน

คริสตศักราช
(ปี กศ.)
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1962-1966 นางเสงี่ยม ช. สิงหเนตร ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายธวัช เบญจวรรณ ผู้จัดการ
นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ ครูใหญ่
1966 - 1967 นางเสงี่ยม ช. สิงหเนตร ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายดนัย วรรณสุคำ ผู้จัดการ และครูใหญ่
1968 - 1975 ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน ผู้จัดการ
นายดนัย วรรณสุคำ ครูใหญ่
1976 - 1984 ธีระพงค์ ฉิมะวงษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายเจริญ โสมนัส ผู้จัดการ
นายดนัย วรรณสุคำ ครูใหญ่
1985 - 1990 นายธีระพงค์ ฉิมะวงษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายเจริญ โสมนัส ผู้จัดการ
นายประธาน มูลจงกล ครูใหญ่
1991 - 1998 นายบุญทอง ภู่เจริญ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ศจ.บุญศักดิ์ จงวัฒนา ผู้จัดการ
นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ ครูใหญ่
1999 - 2000 นายกมล บุญพรหม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ศจ.บุญศักดิ์ จงวัฒนา ผู้จัดการ
2000 - 2002 ศจ.วิรัช โกยดุลย์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ศจ.บุญศักดิ์ จงวัฒนา ผู้จัดการ
นางอรนารถ ฟูญาติ ครูใหญ่
2003- 2004 ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ศจ.บุญศักดิ์ จงวัฒนา ผู้จัดการ
นางอรนารถ ฟูญาติ ครูใหญ่
2005- 2007 ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ดร.สนธยา เซ็นนันท์ ผู้อำนวยการ
2008 - 2010 ศจ.สำราญ กวงแหวน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการ
นางสมศรี ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ
2010 - 2012 ศจ.สำราญ กวงแหวน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
2012 - 2015 ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
2015 - 2018 ศจ.มานิจ คำลาพิช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
2019 – 2021 ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
2022 – ปัจจุบัน ผป.ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นางรำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์ ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ