แบบบันทึกข้อมูลสำหรับรายงานฐานข้อมูล GPAX 2561 ม.6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน