เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2

ผู้เข้าชม : 662
เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 สอบวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
หลักฐานการสมัครเรียน
1.สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง,บิดา,มารดา หรือผู้ปกครอง
2สำเนาบัตรประชาชน ตนเอง,บิดา,มารดา หรือผู้ปกครอง
3หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.1, ใบรับรองการเรียน,สมุดรายงานผลการเรียน)
4หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบรับรองบุตร ฯลฯ)
สายการเรียน มีสายคณิต-วิทย์, อังกฤษ-จีน, อังกฤษ-ญี่ปุ่น
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง