พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รุ่นที่10 "Tengether"

ผู้เข้าชม : 58
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 เวลา 13.30 น. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้มีพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รุ่นที่10 "Tengether" ขึ้น โดยมีระเบียบนมัสการดังนี้
 ผู้ปกครองของนักเรียนจบหลักสูตรและแขกผู้มีเกียรตินั่งประจำที่
 ดนตรีบรรเลง
 ขบวนผู้ประกอบพิธีคณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเข้าสู่พิธี
 (ผู้เข้าร่วมนมัสการพระเจ้ายืนขึ้นในขณะที่ขบวนเดินเข้า)
 จุดเทียน ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ
 กล่าวต้อนรับ นางอรนารถ ฟูญาติ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 อารัมภบทธรรม สดุดี 66: 1 - 4 ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์
อนุศาสกโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 เพลงนมัสการพระเจ้า “เชิญองค์ราชาเกรียงไกร” ที่ประชุม
 อธิษฐานขอบพระคุณ ขอการทรงนำ ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์
อนุศาสกโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า
 เทศนา ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ
 อธิษฐานเผื่อนักเรียนจบหลักสูตร ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ
 กล่าวคำกำชับ นางอรนารถ ฟูญาติ
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 มอบโล่เกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ นายเกรียงไกร พานดอกไม้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
 ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ นายอานุภาพ เมืองปุ๊ด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 โอวาทศิษย์เก่า นายเกรียง บุญพรประเสริฐ
ศิษย์เก่า ม.3 รุ่นที่ 14
รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 (เทคนิค)
 เพลงปฏิญาณ “ฉันจะซื่อสัตย์ “ นักเรียนจบหลักสูตร
และคำอธิษฐานของเซนต์ฟรานซิสแห่งอาซีซี
 กล่าวคำอำลา ตัวแทนนักเรียนจบหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น นางสาววรัญญา วิวอนวรรณ
ภาษาจีน นายศราวุธ แซ่หู
ภาษาอังกฤษ นายนวพรรษ ธัญจิตปิยานนท์
ภาษาไทย นางสาวณัฐชา ทับศรี
 เพลง “จากใจถึงใจ C.M.C.” คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 เพลงอำลา “ลานพิกุล” นักเรียนจบหลักสูตร
 เพลงอำลา ตัวแทนน้อง – พี่
 เพลง “โอ้เวลาที่เราจำจาก” นักเรียนจบหลักสูตร
 เพลงนมัสการพระเจ้า “ความรักเป็นสายสัมพันธ์” ที่ประชุม
 ขอพระพร ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ
คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
มหาวิทยาลัยพายัพ
 ดนตรีบรรเลง (ขบวนผู้ประกอบพิธี คณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเดินออกจากที่ประชุม)
 นักดนตรี คุณครูวรกิจ อินทะพันธุ์และทีมดนตรีดูรูปเพิ่มเติมที่นี่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง