มัคคุเทศก์น้อย ภาษาญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 528
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ได้จัดกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย” โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ , Keizen University , Tokyo Sangyo University , Kinjo University เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษาโดยผ่านประสบการณ์ตรง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้รับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น เพิ่มเติมจากในบทเรียน เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง และรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้จักคิดอย่างรอบคอบ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้นักเรียนรู้จักนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและคงทนดูรูปเพิ่มเติมที่นี่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นโดยมีกิจกรรมดังนี้- อ่านทำนองเสนาะยกย่องเกียรติคุณ "สุนทรภู่ กวีไทย กวีโลก"- อ่านประวัติและผลงานของสุนทรภู่- การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี- การประกวดดาว เดือนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน- มอบเกียรติบัตรการประกวด การคัดลายมือ การแต่งกลอน และการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีดูรูปคลิกที่นี่
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานประจำปี 2557 เปิดพิธี เวลา 18.00น. โดย ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย รายการแสดงมีดังนี้ ชุดที่ 1 ลำดับที่ 1 พ่อของแผ่นดิน (อนุบาล ชุด 1) ลำดับที่ 2 เปลี่ยน : ด้วยความรักจากพระเจ้าสู่เรื่องราวชีวิตที่งดงาม (อนุบาล ชุด 2) ลำดับที่ 3 เรนโบว์ : สีสันที่สวยงาม (อนุบาล ชุด 5) ลำดับที่ 4 ฮู้กี้ฮู้กี้ (อนุบาล ชุด 6) ลำดับที่ 5 อาเซียน : ความสำเร็จ สันติภาพ และความกลมเกลียว (ม.6) ชุดที่ 2 ลำดับที่ 6 นิทานทุ่งลั้นลา (อนุบาล ชุด 3) ลำดับที่ 7 หนูน้อยหมวกแดง (อนุบาล ชุด 4) ลำดับที่ 8 โสดไม่ได้ตั้งใจ (ป.1/2) ลำดับที่ 9 Barbie Girl (ป.4/2) ชุดที่ 3 ลำดับที่ 10 ต้นไม้ของพ่อ (ป.1/1) ลำดับที่ 11 จินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ : เพลง สายฝน (ป.3/2) ชุดที่ 4 ลำดับที่ 12 อาเซียนรวมใจ (ป.2) ลำดับที่ 13 โอนารา (ป.4/1) ลำดับที่ 14 เจิ่นเมอปั้น (ม.1 ชุดที่ 1) ลำดับที่ 15 เซ็นบงซากุระ (ม.1 ชุดที่ 2) ลำดับที่ 16 เทควันโดแดนซ์ (ชมรมเทควันโด) ลำดับที่ 17 โดเรโดรา (ป.6) ชุดที่ 5 ลำดับที่ 18 รำสี่ภาค (ม.2/3,ม.2/4) ลำดับที่ 19 สานสัมพันธ์อารยธรรม 6 ชนเผ่า (ป.5) ลำดับที่ 20 วิถีคนเมือง (ม.3) ชุดที่ 6 ลำดับที่ 21 ทุ่งลุยลาย (ม.2/1) ลำดับที่ 22 ดวงจันทร์ในดวงใจ (ม.4) ชุดที่ 7 จับรางวัล ทุนการศึกษา 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ลำดับที่ 23 รวมพลังคนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไปสู่อาเซียน (The Unity of Asian) (ม.5/3,ม.5/4) ชุดที่ 8 จับรางวัล ทุนการศึกษา 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ลำดับที่ 24 เชียงใหม่คริสเตียนร่วมสร้างค่านิยมความเป็นไทย รวมพลังร่วมใจเปิดประตูสู่อาเซียน (ป.3/1.ม.2/2 และรวมนักแสดง) ดูรูปคลิกที่นี่
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทร ม.2ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่