พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นม.3 รุ่นที่47 "กานต์กัลป์"

ผู้เข้าชม : 363
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้มีพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รุ่นที่47 "กานต์กัลป์" ขึ้น โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ดังนี้
นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
นายเจตย์ สะสะรมย์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
นายนิพนธ์ หย่งกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
นายสุเทพ ประพันธ์ศรี ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาโรงเรียนเมตตาศึกษา
ศาสนาจารย์สิงขร รักสกุลใหม่ ผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค กรรมการดำเนินงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ศาสนาจารย์มานิจ คำลาพิช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
นางสาวพิชามญชุ์ ไชยวงศ์ ศิษย์เก่า ม.3 รุ่น 39 ม.6 รุ่น 4 เจ้าหน้าที่พิเศษ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์
ปฏิบัติงานที่แอสต้าแพทย์ทางเลือกสหคลินิก
มีระเบียบนมัสการดังนี้
ผู้ปกครองของนักเรียนจบหลักสูตรและแขกผู้มีเกียรตินั่งประจำที่
 ดนตรีบรรเลง
 ขบวนผู้ประกอบพิธีคณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเข้าสู่พิธี
 (ผู้เข้าร่วมนมัสการพระเจ้ายืนขึ้นในขณะที่ขบวนเดินเข้า)
 จุดเทียน ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์ อนุศาสกโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 กล่าวต้อนรับ นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 อารัมภบทธรรม สดุดี 92: 1 - 4 ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์ อนุศาสกโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 เพลงนมัสการพระเจ้า “พระเจ้าประทานความรู้เข้าใจ” ที่ประชุม
 อธิษฐานขอบพระคุณ ขอการทรงนำและอธิษฐานตามแบบพระเยซูทรงตรัสสอน ครูศาสนารำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์ อนุศาสกโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า
 เทศนา ศาสนาจารย์สิงขร รักสกุลใหม่ ผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค กรรมการดำเนินงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย
 อธิษฐานเผื่อนักเรียนจบหลักสูตร ศาสนาจารย์สิงขร รักสกุลใหม่ ผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค กรรมการดำเนินงาน สภาคริสตจักรในประเทศไทย
 กล่าวคำกำชับ นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 มอบโล่เกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ
 ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ นางนงลักษณ์ หาญใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 โอวาทศิษย์เก่า นางสาวพิชามญชุ์ ไชยวงศ์ ศิษย์เก่า ม.3 รุ่น 39 ม.6 รุ่น 4 เจ้าหน้าที่พิเศษ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติงานที่แอสต้าแพทย์ทางเลือกสหคลินิก
 เพลงปฏิญาณ “ฉันจะซื่อสัตย์” นักเรียนจบหลักสูตร และคำอธิษฐานของเซนต์ฟรานซิสแห่งอาซีซี
 กล่าวคำอำลา ตัวแทนนักเรียนจบหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น เด็กหญิงจิรัฐติกาล เกิดนิมิตร์
ภาษาจีน เด็กชายนวภัทร แซ่เสิ่น
ภาษาอังกฤษ เด็กชายสิทธิโชค ใจซื่อ
ภาษาไทย เด็กหญิงสุดารัตน์ ลำไยนีรนาท
 เพลง “จากใจถึงใจ C.M.C.” คณะครูโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 เพลงอำลา “ลานพิกุล” นักเรียนจบหลักสูตร
 เพลงอำลา ตัวแทนน้อง – พี่
 เพลง “โอ้เวลาที่เราจำจาก” นักเรียนจบหลักสูตร
 เพลงนมัสการพระเจ้า “ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก” ที่ประชุม
 ขอพระพร ศาสนาจารย์มานิจ คำลาพิช ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 ดนตรีบรรเลง (ขบวนผู้ประกอบพิธี คณะครูและนักเรียนจบหลักสูตรเดินออกจากที่ประชุม)
นักดนตรี โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ,โรงเรียนปฤษฐาการดนตรี , คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดงานประจำปี 2557 เปิดพิธี เวลา 18.00น. โดย ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย รายการแสดงมีด