วันครู 16 มกราคม

ผู้เข้าชม : 3566
16 มกราคม 2556
08.00น. นมัสการเนื่องในวันครูของโรงเรียนในเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ โบสถ์โรงเรียนปรินสรอยแยลส์วิทยาลัย
09.00น. ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา ร่วมทำบุญเนื่องในวันครู


วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัย