อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน มุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามครรลองของศาสนา มีความรู้ มีการพัฒนาทุกด้าน เหมาะสมตามวัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย รักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีความสุข

ภารกิจ

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามครรลองของหลักศาสนา
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น
5. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
8. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
9. ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน

อักษรย่อ

อักษรย่อของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ช.ค.

ตราสัญลักษณ์


ปรัชญา


การศึกษา เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

คำขวัญ

คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาการ ส่งเสริมงานกิจกรรม

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ ชมพู - ขาว
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคี
สีขาว หมายถึง คุณธรรม และจริยธรรมในชีวิต