ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน(1962)
UploadImage

ในปี คริสตศักราช 1957 ศาสนาจารย์บุญยืน นะตะเนติ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เดินทางไปดูงานคริสตจักรในประเทศสหรัฐอเมริกา คณะธรรมกิจของคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จึงแต่งตั้งให้อาจารย์พิษณุ อรรฆภิญญ์ รักษาการแทนศิษยาภิบาล เวลานั้น อาจารย์พิษณุ อรรฆภิญญ์ เห็นว่าโต๊ะเก้าอี้ของคริสตจักรที่มีอยู่จำนวนมากนั้น ใช้ประโยชน์ก็เฉพาะเรียนรวีวารศึกษาในวันอาทิตย์เท่านั้น วันอื่น มิได้ใช้การอะไรอีกทั้งศาลาก็ทิ้งว่าง จึงมีแนวคิดที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นในคริสตจักร ได้ปรึกษากับคณะสตรีคริสตจักรแต่มีปัญหาหลายประการ
จึงเปลี่ยนความคิดเป็นตั้งโรงเลี้ยงเด็กของคริสตจักรแทนการตั้งโรงเรียน เมื่อได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ จึงตั้ง โรงเลี้ยงเด็กในคริสตจักร โดยให้อยู่ในความดูแลของคณะสตรีคริสตจักร ซึ่งมี นางบุญปั๋น สิงหเนตร เป็นประธาน และให้นางเถาวัลย์ วรศรี เป็นครูสอนเด็กเล็กคนแรกของโรงเลี้ยงเด็ก ต่อมานางละออ สิงหเนตร ได้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กที่บ้าน ซึ่งอยู่ติดกับคริสตจักร แล้วนำเด็กเล็กจำนวนหนึ่งมารวมกับโรงเลี้ยงเด็กของคริสตจักรพร้อมทั้งช่วยดูแลโรงเลี้ยงเด็กด้วย
คริสตศักราช 1961 เด็กเล็กรุ่นแรกจะมีอายุครบเกณฑ์เข้าเรียนในชั้นประถมปีที่ 1 เด็กเล็กบางส่วนผู้ปกครองไม่อยากย้ายไปเรียนที่อื่นเพราะหาที่เรียนลำบากดังนั้น เมื่อต้น ปี คริสตศักราช 1962 คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย นายแพทย์จินดา สิงหเนตร ผป.ศิวิไล สิงหเนตร ผป.คำรบ บุญศิริ ผป.อำนวย ทะพิงค์แก ผป.ธวัช เบญจวรรณ นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ และ ศจ.เจย์ จีน จอห์นสัน มีการประชุมเตรียมการเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1962 บ้านพักหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยมีนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนดังนี้ คือ
1. เพื่อเป็นการถวายเกียรติยศแด่องค์พระเยซูคริสต์
2.
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนคริสเตียนที่ยากจนขาดแคลน
3.
เพื่อเป็นการเพาะบ่มผู้นำคริสเตียนสำหรับอนาคต
4.
เพื่อเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาอย่างดีที่สุดแก่ลูกหลานคริสเตียน
5.
ให้โรงเรียนเลี้ยงตัวเองได้และขยายงานจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.
ควรจะรับครูที่เป็นคริสเตียน เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมของคริสเตียนและควรจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ

คริสตศักราช 1962 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นางเสงี่ยม .สิงหเนตร เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า

"โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน"
"The Chiangmai Christian School"
อักษรย่อ ช.ค.
สีประจำโรงเรียน คือ สีชมพู - สีขาว

ได้รับอนุญาตให้เปิดระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 4 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 1962 ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2505 ลงวันที่ 16พฤษภาคม 2505
มีนายธวัช เบญจวรรณ เป็นผู้จัดการ และ นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ เป็นครูใหญ่ โดย ใช้สถานที่ของคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียน และ ใช้ศาลาเฟรนเนอร์เป็นอาคารเรียนหลังแรก ต่อมาสมาชิกคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้โบสถ์ซึ่งใช้เป็นสถานที่นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์คับแคบ คณะธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จึงได้สร้างโบสถ์ใหม่ ณ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ปัจจุบัน และมีพิธีเปิดโบสถ์หลังใหม่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 1968 สำหรับโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ หลังเดิม ใช้เป็นสถานที่อบรมจริยธรรมแก่นักเรียน ที่ทำการศาสนกิจ เป็นห้องประชุมของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และเป็นสัญลักษณ์ ของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

UploadImage

ปัจจุบัน โรงเรียนมีนักเรียน
เตรียมอนุบาล ชาย 4 คน หญิง 0 คน รวม 4 คน

ระดับก่อนประถม ชาย 61 คน หญิง 69 คน รวม 130 คน
ระดับประถม ชาย 305 คน หญิง 274 คน รวม 579 คน
ระดับมัธยมต้น ชาย 251 คน หญิง 247 คน รวม 498 คน
ระดับมัธยมปลาย ชาย 150 คน หญิง 222 คน รวม 372 คน
รวม ชาย 767 คน หญิง 812 คน รวม 1579 คน
ครู ชาย 28 คน หญิง 49 คน รวม 77 คน


ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จากอดีตถึงปัจจุบัน
1962-1966 นางเสงี่ยม ช. สิงหเนตร ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายธวัช เบญจวรรณ ผู้จัดการ
นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ ครูใหญ่
1966 - 1967 นางเสงี่ยม ช. สิงหเนตร ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายดนัย วรรณสุคำ ผู้จัดการ และครูใหญ่
1968 - 1975 ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน ผู้จัดการ
นายดนัย วรรณสุคำ ครูใหญ่
1976 - 1984 ธีระพงค์ ฉิมะวงษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายเจริญ โสมนัส ผู้จัดการ
นายดนัย วรรณสุคำ ครูใหญ่
1985 - 1990 นายธีระพงค์ ฉิมะวงษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายเจริญ โสมนัส ผู้จัดการ
นายประธาน มูลจงกล ครูใหญ่
1991 - 1998 นายบุญทอง ภู่เจริญ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ศจ.บุญศักดิ์ จงวัฒนา ผู้จัดการ
นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ ครูใหญ่
1999 - 2000 นายกมล บุญพรหม ผู้รับใบอนุญาต
ศจ.บุญศักดิ์ จงวัฒนา ผู้จัดการ
นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ ครูใหญ่
2000- 2000 ศจ.วิรัช โกยดุลย์ ผู้รับใบอนุญาต
ศจ.บุญศักดิ์ จงวัฒนา ผู้จัดการ
นางสมทรง แก้ววรรณรัตน์ ครูใหญ่
2000 - 2002 ศจ.วิรัช โกยดุลย์ ผู้รับใบอนุญาต
ศจ.บุญศักดิ์ จงวัฒนา ผู้จัดการ
นางอรนารถ ฟูญาติ ครูใหญ่
2003-2005 ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาต
ศจ.บุญศักดิ์ จงวัฒนา ผู้จัดการ
นางอรนารถ ฟูญาติ ครูใหญ่
2005-2008 ดร.รัศมี แดงสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาต
ดร.สนธยา เซ็นนันท์ ผู้อำนวยการ
2008 - 2010 ศจ.สำราญ กวงแหวน ผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการ
นางสมศรี ไชยเศรษฐ ผู้จัดการ
2010-2011 ศจ.สำราญ กวงแหวน ผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการ
นางอรนารถ ฟูญาติ รักษาการผู้จัดการ
2011-2012 ศจ.สำราญ กวงแหวน ผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการ
2012-2015 ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน ผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการ
2015-ปัจจุบัน ศจ.มานิจ คำลาพิช ผู้รับใบอนุญาต
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ
นางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการ