ปฏิทินกิจกรรม

เปิดการเรียนการสอน
หยุดเรียน
สำคัญ
  • 01 พ.ย. 2562 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 04 พ.ย. 2562 สอบภาคปฏิบัติ นศท. ชั้นปีที่ 3
  • 04 พ.ย. 2562 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
  • 05 พ.ย. 2562 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  • 08 พ.ย. 2562 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • 11 พ.ย. 2562 งานวันลอยกระทง
  • 11 พ.ย. 2562 สอบภาคปฏิบัติ นศท. ชั้นปีที่ 2
  • 15 พ.ย. 2562 ทัศนศึกษา "แหล่งเรียนรู้เสริมปัญญา สู่การพัฒนาทักษะชีวิต" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
  • 25 พ.ย. 2562 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า / วันวชิราวุธ
  • 28 พ.ย. 2562 แข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานประจำปี ปีการศึกษา 2562